(Vietzo)-Trong đối nhân xử thế, hai chữ “tín nhiệm” vô cùng quan trọng.
Người quân tử xa xưa đã nhấn mạnh: “Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, một lời nói trăm mối ràng buộc”. “Lời đã nói ra bốn ngựa đuổi không kịp”, tất cả, tất cả , không ngoài nhằm nhấn mạnh chữ “Tín”.
Chúng ta cần giữ gìn và có trách nhiệm với lời nói, việc làm.
“Nhân vô tín, bất khả giao” nhằm chứng tỏ “sức mạnh” của chữ “tín”, có nghĩa, con người không coi trọng chữ “Tín” thì không đáng để kết bạn.


“Ngôn tất tín” trong “Luận ngữ - Tử Lộ” thể hiện, con người khi nói chuyện cùng nhau phải giữ cho đặng chữ “Tín” quyết không được nuốt lời, phải có tinh thần trách nhiệm, phải dám chịu trách nhiệm và thực hiện nghĩa vụ đối với lời nói của mình.
Nếu công việc không làm được quyết không hứa tùy tiện. Đã nhận lời làm điều gì với bất cứ ai thì phải tìm mọi cách để nỗ lực hoàn thành, nếu đã gắng nhiều mà chưa đem lại kết quả phải nói rõ nguyên nhân, chó qua loa đại khái. Đây chính là những thường thức tối thiểu trong xã giao, nếu không làm được sẽ khó có được mối tình bang giao hữu nghị.
Nói cách khác, con người quan hệ qua lại với nhau là nhằm giao lưu tình cảm, tìm sự giúp đỡ và tăng cường tình hữu nghị. Mục đích kết bạn là để tìm đối tượng biết lắng nghe và hiểu được tâm sự của mình song, người nói mà không giữ lời không thể kết bạn thâm giao.
Trong quan hệ xã hội giữa con người với nhau lấy chữ “Tín” làm đầu. Nếu lời nói mà không giữ tín nhiệm trước mọi người, quả thật khó có chỗ đứng trong quan hệ bạn bè.


Đạo làm người