(Life) - Phương pháp này chính là sử dụng kỹ năng hài hước để đơn giản hóa những sự việc nghiêm trọng, vận dụng những câu chuyện cười để tạo ra hiệu quả hài hước. Người thời xưa cũng đã sử dụng cách này.
Tương truyền, Hán Vũ Đế rất muốn trường thọ. Một ngày, ngài nói chuyện với các quan, khi nói đến chuyện sống thọ hay không, Hán Vũ Đế nói: "Theo sách tướng số, nhân trung càng dài thì tuổi thọ càng dài. Nếu nhân trung dài một tấc thì có thể sống một trăm năm".
Một viên quan ngồi bên cạnh Hán Vũ Đế nghe xong bật cười, các quan khác lấy làm lạ, trách ông ta sao có thể vô lễ như vậy.
Hán Vũ Đế hỏi ông ta cười cái gì, viên quan bèn giải thích: " Thần không cười bệ hạ, thần cười Bành Tổ. Người sống thọ 100 tuổi, nhân trung dài một tấc. Bành Tổ sống 800 tuổi, nhân trung dài tám tấc, chắc hẳn mặt Bành Tổ phải dài tới một trượng".
Hán Vũ Đế nghe vậy không nhịn được cười.
Cách nói của viên quan không chỉ khiến Hán Vũ Đế nguôi giận mà còn đạt được mục đích khuyên nhủ Hán Vũ Đế. Đặc điểm của phương pháp đơn giản hóa mọi việc chính là có thể khiến cho những điều khó nói trở nên nhẹ nhàng, dễ tiếp nhận

(ST)