Các của tiếng Anh biểu lộ cấp

★ I'm in a hurry.
"Tôi đang vội vã"Đó là một cụm từ có thể được dùng rộng rãi khi bạn đang vội. Bạn đã học câu này ở trường[Ví dụ sử dụng]
Aren’t you going to eat breakfast?
“ Bạn sẽ ăn sáng chứ?"
I’m in a hurry. I’ll be late for school.
"hiện nay tôi đang vội vã . Tôi sẽ đi học muộn. "

★ I don’t have time.
"Tôi không có thời kì."Nếu bạn không có thời kì, bạn đang vội. ngữ này cũng là một biểu thức dễ dùng.[Ví dụ sử dụng]
Could you fix the curtains for me?

" Bạn có thể sửa rèm không?"
Sorry. I don’t have time. I’ll fix them tomorrow.
Tôi không có thời gian. Tôi sẽ sửa chúng vào tương lai.


★ I can't talk right now.
"Tôi không thể nói hiện giờ"Đây là ngữ mà bạn muốn sử dụng khi bạn có một cuộc chuyện trò nhưng bạn không có thời kì cho nó.Ví dụ: tỉ dụ này sẽ không thích hợp vì chúng tôi không muốn có một cuộc nói chuyện trong tỉ dụ về sửa đổi rèm cửa ở trên.[Ví dụ sử dụng]
Can we talk about the group assignment?
" Chúng ta có thể nói về bài tập nhóm không?"
I can’t talk right now. I have class next period.
" Tôi chẳng thể nói hiện thời. Tôi đang dự lớp học vào giờ tiếp theo."

★ I need to get going.
"Tôi phải đi"Bạn cũng có thể nói "I’ve got to go." Hoặc "I’ve got to run."Đó là một của mà bạn dùng khi bạn phải đi đâu đó từ nơi bạn đang ở. "I’ve got to run" có tức là bạn đang vội vã, cho nên bạn có thể sử dụng nó khi bạn trong cảnh huống vội vã[Ví dụ sử dụng]
Will you stay for dessert?
"Bạn sẽ ở lại ăn món tráng miệng chứ ?"
Sorry, I have to get going. I have to get up early tomorrow.
"Xin lỗi, tôi phải đi. Tôi sẽ dậy sớm. "
Một từ để gọi khi bạn họ hấp tấp
Phiên bản thường nhật★ Hurry up!
"Nhanh lên!"Trước hết, những điều căn bản. Vì nó là một biểu đạt thường ngày đến rốt cục, bạn không nên dùng nó[Ví dụ sử dụng]
Hurry up. I don’t want to be late.
" Nhanh lên. Tôi không muốn bị trễ "

★ Come on!
"Nhanh lên!"Đó là một mức dịch tùy thuộc vào tình huống, nhưng nó có ý nghĩa cần sự gấp rút của bên kia.[Ví dụ sử dụng]
Come on! What’s taking you so long?

Nhanh lên! Bạn nói gì mà lâu vậy?"

★ Make it snappy!
"Nhanh chân lên“Snappy” mô tả một hành động linh hoạt, nên nó được diễn tả là "nhanh lên!".[Ví dụ sử dụng]
A: I’m almost finished.
"Gần xong rồi."
B: Make it snappy!
" Nhanh chân lên”

★ Chop-Chop!
"nhanh nào”Từ "Chop-chop" được cho là có nguồn gốc từ tiếng Trung nhanh (Chok chok). "Đũa" "Chặt" cũng được cho là cùng một nguồn.[Ví dụ sử dụng]
Chop-chop! We need to get going!

Nhanh nào! Chúng ta cần phải đi!

Lịch sự khi dùng từ tiếng anh trình bày vội
Các thứ tôi đã giới thiệu cho đến nay là các mức có thể được sử dụng trong các tình huống bình thường như gia đình và bạn bè, nhưng từ đây cụm từ "Bạn có thể nhanh lên cho tôi không?" Chúng tôi giới thiệu
★ Could you hurry up, please?/
Could you rush it, please?


"Bạn có thể nhanh lên?"Đó là một miêu tả lịch sự bằng cách đặt "Could you" và "please"[Ví dụ sử dụng]
Could you hurry up, please? My flight leaves in 30 minutes.
Bạn có thể nhanh hơn không, làm ơn? Tôi cần phải ra khỏi đây sau 30 phút.
Could you rush it, please?I need to be out of here in 5 minutes.
"Bạn có thể nhanh lên không? Tôi phải rời khỏi cửa hàng này trong khoảng 5 phút"

Nguồn:
https://newstarenglishcenter.blogspot.com/2019/07/nhung-tu-tieng-anh-hien-su-voi-vang.html