(Vietzo)Một quốc gia có 5 vùng kinh tế, mỗi vùng có một nhà máy điện. Tuy lượng điện tiêu thụ ở mỗi vùng như nhau, công suất các nhà máy lại khác nhau. Cụ thể mỗi ngày các nhà máy này sản xuất 14,3; 23,3; 31,3; 41 và 41,3 triệu kWh.

Để điều tiết lượng điện sử dụng, các nhà máy có thể chuyển tải điện cho nhau nhờ mạng lưới đường dây 500 kV. Tuy nhiên, khi sử dụng hệ thống này, tỷ lệ thất thoát điện là 10%.

Hỏi nếu chọn cách chuyển tải điện kinh tế nhất thì mỗi vùng sẽ được bao nhiêu triệu kWh điện mỗi ngày?

TS Trần Nam Dũng - vnexpress.net